Erfrecht

Erfrecht

Het erfrecht omvat de regels over de vermogensrechtelijke gevolgen van een overlijden; wat gebeurt er met het vermogen van de overledene, de erflater?

Er moet al op korte termijn van alles worden geregeld waarbij vaak ook sprake is van de verwerking van emoties. Direct spelen praktische zaken waarbij de vraag al belangrijk kan zijn wat u als nabestaande of betrokkene bij een overlijden mag of moet doen of juist moet nalaten om geen rechten te verliezen of om ongewild verplichtingen aan te gaan. Ook gaat al snel de verdeling en afwikkeling van de nalatenschap spelen; welke goederen en schulden van de overledene zijn er? Is er een testament of geldt de wettelijke verdeling? Waarom duurt de afwikkeling van de erfenis zo lang? Vragen rijzen en spanningen kunnen oplopen tussen de nabestaanden. Er gaan termijnen (ver)lopen en ik kan u als gespecialiseerd erfrechtadvocaat hierbij helpen met advies en zo nodig met het voeren van een gerechtelijke procedure.

Opkomen voor uw rechten en de erfenis op een juiste en meer voortvarende wijze verdelen. Het is belangrijk de gespecialiseerde erfrechtadvocaat tijdig in te schakelen zodat onnodige complicaties of ongewenste voldongen feiten worden vermeden.

Heeft u vragen over erfrecht, bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen? Neemt u contact op met mij voor vrijblijvend overleg.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • Aangifte erfbelasting uitleg
 • Aansprakelijkheid
 • Aanvaarden erfenis/legaat
 • Aanvechten testament
 • Aanverwantschap
 • Aanwijzing begunstigde sommenverzekering
 • Abonnementen beëindigen/kosten van abonnementen
 • Afstammelingen
 • Afwijkingen wettelijke regeling in testament
 • Afwikkeling nalatenschap
 • Afwikkelingsbewind
 • Andere wettelijke rechten
 • As bestemming
 • Assumptie
 • Auto en erfenis; overschrijven kentekenbewijs

B

 • Bedreiging en testament/bedrog- /misbruik van omstandigheden- /onjuiste beweegreden-
 • Bedrijfsopvolging(sfaciliteit)
 • Beëindiging beheer door executeur
 • Begiftigde
 • Begrafenis
 • Begrafenisexecuteur
 • Beheer nalatenschap
 • Beheersdaden
 • Belastingdienst uitleg
 • Beleggingen en erfenis
 • Bemiddeling
 • Beneficiair aanvaarden
 • Benoeming executeur
 • Beraad; recht van -
 • Berekening legitieme portie
 • Beschikkingsbevoegd
 • Bestaanseis
 • Bevoegdheden erfgenamen ten opzichte van executeur
 • Bewind
 • Bewindvoerder
 • Bezwaarde
 • BIG-personen en erfenis
 • Bindend advies waarde erfstuk
 • Bloedverwant
 • Bloot-eigendom
 • Boedelbeschrijving
 • Boedelkosten
 • Boedelnotaris
 • Boedelregister
 • Breukdeel legitieme
 • Buitenechtelijk kind
 • Buitenlandse erfenis

C

 • Cautio Socini
 • Centraal Testamentenregister
 • Codicil
 • Curator/curatele

D

 • Deblokkeren bankrekeningen
 • Deelgenoten gemeenschap
 • Deelgenoot; weigerachtige -/nalatige -
 • Digitale erfenis/kluis
 • Draagplicht

E

 • Echtgenoot en zijn/haar positie
 • Echtscheiding en erfenis
 • Eindafrekening executeur
 • Erfbelasting uitleg
 • Erfdeel
 • Erfenis opeisen
 • Erfgenaam
 • Erfgenaam onvindbaar
 • Erflater
 • Erfopvolging bij versterf/gevolgen van -
 • Erfstelling
 • Erven onderneming
 • Europese Erfrechtverordening
 • Europese Erfrechtverklaring
 • Executeur(-testamentair)
 • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
 • Ex-echtgenotenprobleem

F

 • Familierechtelijke betrekking
 • Familieveiling
 • Fideï-commissaire making
 • Fiscus
 • Forumkeuze

G

 • Geen testament
 • (Geestelijk) verzorgers en erfenis
 • Geldend maken legitieme
 • Geldvorderingen kinderen
 • Getuigen en uiterste wilsbeschikking
 • Gevolmachtigde afwikkelen nalatenschap
 • Giften gedaan voor overlijden
 • Gift ter zake des doods
 • Goed doel/stichting als erfgenaam
 • Goederen onder voorwaarde/last/bewind
 • Graad van bloedverwantschap; 1e graad, 2e graad, 3e graad enz.
 • Grafrechten
 • Grafsteen

H

 • Halfbroer en –zus ten opzichte van volle broer en zus
 • Heriditatis petitio
 • Herroeping uiterste wilsbeschikking
 • Huis voor overlijden op naam kinderen
 • Huurhuis en overlijden

I

 • Ik opa testament
 • Imputatie
 • Inboedel
 • Inbreng schenking
 • Inferieur
 • Informatie- en inlichtingenverplichting notaris/- executeur/- bewindvoerder/- vereffenaar
 • Inkorting giften en volgorde
 • Internationale vererving
 • Inschrijving kadaster

K

 • Kantonrechter, verzoeken aan
 • Kinderen en hun positie bij erfenis
 • Kindsdelen
 • Koophuis en overlijden
 • Kosten executeur/- vereffenaar/- notaris/- procedure/- taxatie/- griffierecht
 • Koude kant en erfenis

L

 • Langstlevende en zijn/haar positie
 • Langstlevende testament
 • Last
 • Legaat
 • Legalisatie
 • Legataris
 • Legitieme portie/zuivere -/onbelaste -
 • Legitimaris
 • Loon

M

 • Making onder tijdsbepaling/- voorwaarde
 • Mede-eigendom erfgenamen
 • Medewerking vestiging vruchtgebruik
 • Minderjarige erfgenaam
 • Minderjarigen; hun positie
 • Misbruik van omstandigheden
 • Misdrijf en erfenis

N

 • Naheffing erfbelasting uitleg
 • Nakomen plichten
 • Nalaten
 • Nalatenschap
 • Nalatenschapsmediation
 • Nalatenschap niet toereikend
 • Nationaliteitsbeginsel
 • Negatieve nalatenschap
 • Niet-erkend kind
 • Niet opengevallen nalatenschap
 • Niet-opeisbaarheidsclausule

O

 • Omstandigheden ten tijde van maken testament
 • Omvang legitieme portie
 • Omzetten voor overlijden huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen
 • (On)duidelijk testament; uitleg testament
 • Onbekwaamheid
 • Ongedaan maken wettelijke verdeling door langstlevende
 • Onherroepelijke keuze
 • Onterfde familieleden en hun positie
 • Ontheffing vereffeningsplicht
 • Ontslag executeur
 • Onverwachte erfgenaam
 • Onwaardigheid
 • Onzijdig persoon
 • Openvallen nalatenschap
 • Opeisen rechten
 • Opeisbaarheid erfdeel
 • Opzettelijk goederen nalatenschap verzwijgen/- zoekmaken/- verborgen houden
 • Ouderlijke boedelverdeling

P

 • Partnerbegrip
 • Parentelenstelsel
 • Plaatsvervulling; erven bij –
 • Privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Procedurele aspecten erfrecht

Q

 • Quasi-legaat
 • Quasi-wettelijke verdeling

R

 • Rangorde schulden
 • Rechtskeuze testament
 • Rekening en verantwoording executeur/- bij vereffening
 • Renteberekening/rente over geldvordering kinderen
 • Ruimschoots (toereikend) verklaring

S

 • Samenwoners en erfrecht
 • Schenkbelasting uitleg
 • Schenking bij leven
 • Schenking aan zorgverlener/- over de hand/- bij leven/- terzake des doods/- op papier
 • Schenkingsovereenkomst
 • Schenking; vormvereisten/herroeping van -/vernietigbaarheid -/tweetraps-/- en bewind
 • Schorsing executeur
 • Schuld bij erven
 • Schulden nalatenschap
 • Schulden overtreffen baten
 • Schuldeisers nalatenschap
 • Som ineens; voor verzorging en opvoeding/voor levensonderhoud en studie
 • Sommenverzekering; aanwijzing begunstigde bij -
 • Staaksgewijs
 • Sterfbedschenking
 • Stichting als erfgenaam/legataris/- opgericht bij uiterste wilsbeschikking
 • Stiefkinderen en hun positie
 • Stiefoudergevaar
 • Stiefouder en zijn/haar positie
 • Stilzwijgend aanvaarden
 • Subrogatie
 • Successiewet

T

 • Taak executeur/- notaris/- bewindvoerder/- curator
 • Taxatie
 • Tegeldemaking goed
 • Teruggave erfbelasting
 • Testament
 • Testamentair beschermingsbewind
 • Testamentaire last
 • Testamentaire voogdij
 • Testateur
 • Testeervrijheid
 • Toerekening schuld/gift
 • Tweede huwelijk en erfenis
 • Tweetrapsmaking

U

 • Uitdelingslijst
 • Uitdrukkelijk aanvaarden
 • Uiterste wilsbeschikking
 • Uitleg uiterste wilsbeschikking
 • Uitsluitingsclausule
 • Uitvaart
 • Uit eigen hoofde erven

V

 • Vaderschapsactie
 • Vaststellen van de vorderingen
 • Verblijvensbeding
 • Verdeling nalatenschap
 • Verdeling door rechter
 • Verdwenen spullen
 • Vereffening nalatenschap/vereffenaar
 • Vereffening; lichte -/zware -
 • Vererving volgens testament
 • Verhaalbaarheid
 • Verhouding tussen erfgenamen
 • Verjaring rechten/legitieme portie
 • Verklaring van erfrecht
 • Verklaring van executele
 • Verkrijging onder opschortende/ontbindende voorwaarde
 • Vernietiging uiterste wilsbeschikking
 • Verplichting tot overdracht goederen
 • Versterferfrecht
 • Vervanging door de rechter
 • Verwachter bij een tweetrapsmaking
 • Verwerpen erfenis/legaat
 • Verzorgingsbehoefte
 • Verzorgingsvruchtgebruik echtgenoot
 • Verzwijgen goederen/schenking
 • Volmacht
 • Voortzetting bewoning
 • Voortzetting onderneming
 • Voorwaardelijke making
 • Vorderingen schuldeisers verhalen op goederen nalatenschap
 • Vordering tot verdeling
 • Vrije beheer over vermogen
 • Vrijstellingen erfbelasting/schenkbelasting
 • Vrijstellingen schenkbelasting
 • Vruchtgebruik op woning/inboedel

W

 • Waarde en waardering goederen
 • Waarde erfenis
 • Weigeren erfenis/legaat
 • Wet op de lijkbezorging
 • Wettelijk erfdeel
 • Wettelijke verdeling
 • Wettelijk vertegenwoordiger kind
 • Wie kan uiterste wilsbeschikking maken
 • Woning
 • Woonplaatsbeginsel
 • WOZ-bezwaar erfgenamen
 • Wils(on)bekwaam(heid)
 • Wilsrechten/samenloop van -

Z

 • Zaaksvervanging
 • Zuiver aanvaarden

 

Staat een onderwerp dat u zoekt er niet bij of twijfelt u of dit tot het erfrecht behoort? Ook dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen voor overleg.